ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden aan van Claudia’s Counselling Center (hierna: CCC). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online en offline trajecten.

Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegestuurd met een offerte of een bestelling. Door akkoord te gaan met de offerte of bestelling, dan wel door ondertekening van de (behandel)overeenkomst gaat de cliënt tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de cliënt en CCC opgenomen wordt.

Facturering/betaling

a. Voor aanvang van de retreats, gecombineerde online, offline jaartrajecten van CCC is vooruitbetaling van het gehele bedrag, of een termijnbedrag verschuldigd via de betaallink.

b. Voor aanvang van de offline trajecten van CCC dienen de kosten bij het gesprek contant voldaan te worden, of achteraf via de betaallink betaald te worden.

c. Voor aanvang van een workshop is vooruitbetaling van het gehele bedrag, of een termijnbedrag verschuldigd via de betaallink.

d. Indien de cliënt gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerste termijn 7 dagen zijn. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. Tenzij anders is overeengekomen dient het volledige bedrag na maximaal 12 maanden betaald te zijn. De tijd tussen de verschillende termijnen is 1 maand.

e. Cliënt dient de facturen van CCC voor het aflopen van de betalingstermijn te betalen. Niet of niet op tijd betaalde rekeningen worden uit handen gegeven aan een incassoservice. Indien cliënt te laat betaalt, wordt de behandeling niet aangevangen of per direct stopgezet. De oorspronkelijke vordering, verhoogd met de wettelijke rente blijft te allen tijde direct opeisbaar. Vorderingen van een incassoservice brengen aanzienlijke kosten met zich mee die verhaalbaar zijn op de cliënt.

Annulering

a. Deze overeenkomst voorziet in de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor online aankopen.

b. Afgezien van deze wettelijke termijn voorziet deze overeenkomst niet in een annuleer-procedure. Indien cliënt in een later stadium het traject geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

c. Annulering van een online training of offline traject is na de 14 dagen bedenktijd niet mogelijk.

Duur en beëindiging

a. CCC kan een overeenkomst met de cliënt direct beëindigen wanneer de cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CCC gesloten overeenkomst(en), inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. CCC heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

Overmacht

a. CCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CCC als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. In het geval dat de overmacht tijdelijk van aard is, zal CCC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de cliënt en CCC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door CCC tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Copyright

a. Al het door CCC vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CCC niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Het eigendom van door CCC verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij CCC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CCC hiervoor een vergoeding bedingen.

Aansprakelijkheid

a. De cliënt dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CCC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

b. Bijlagen bij e-mails, zoals het intake-formulier, worden beveiligd met een wachtwoord verstuurd.

Overige

a. CCC zal geen persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CCC.

b. Een eerste betaling en daarbij ondertekening van de algemene voorwaarde impliceert dat cliënt heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en dat cliënt akkoord gaat met het voorgestelde online/offline behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

OFFLINE BEHANDELTRAJECT

Werkwijze/proces

a. Tijdens de intake bepaalt de cliënt of hij/zij in aanmerking wil komen voor het vervolg gesprek, de zogenaamde plan van aanpak bespreking.

b. Tijdens of na de intake staat de cliënt voor een keuzemoment. Hierin is de cliënt volkomen vrij. De keuze bestaat uit een tweede gesprek aangaan (Plan van Aanpak bespreking) of daarvan afzien. Indien cliënt kiest voor de eerste mogelijkheid dan tekent cliënt voor onze algemene voorwaarden, het formuleren van een Plan van Aanpak en (de bespreking hiervan tijdens) een tweede afspraak.

c. Indien cliënt in een later stadium de plan van Aanpak bespreking geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag, i.v.m. de geleverde inspanningen.

d. Tijdens of na de plan van Aanpak bespreking staat cliënt weer voor een keuzemoment. Hierin is de cliënt volkomen vrij. De keuze bestaat uit het volgen van het behandeltraject zoals besproken tijdens de plan van Aanpak bespreking of daarvan afzien. Indien cliënt kiest voor de eerste mogelijkheid dan ondertekent cliënt het plan van aanpak. Het plan van aanpak bestaat uit het aanbevolen behandeltraject, de algemene Voorwaarden, een transparante kostenberekening en de daarbij behorende factuur. Zij vormen een integraal geheel.

e. Ondertekening van het plan van aanpak impliceert akkoord met de behandeling en de kosten daarvan.

f. Afgezien van de wettelijke termijn van 14 dagen, voorziet deze overeenkomst niet in een annuleerprocedure. Indien cliënt in een later stadium het traject geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag in verband met de door ons geleverde inspanningen ten aanzien van o.m. het voorbereiden van het behandeltraject. Ook een reeds gedane betaling wordt niet gerestitueerd.

g. Annulering van een online training of offline traject is na de 14 dagen bedenktijd niet mogelijk.

h. Cliënt kan wel opteren om de behandeling later, doch uiterlijk binnen 6 maanden na dagtekening van de factuur van de Behandeling, in te laten gaan. Na overschrijding van de termijn van 6 maanden kunt u op deze clausule geen beroep meer doen.

Annulering
Indien cliënt de afspraak niet binnen 24 uur annuleert, worden de kosten in rekening gebracht.

Betaling

a. De kosten van de intake en het gesprek waarin het plan van aanpak wordt besproken (€ 150,00 en € 100,00 incl. btw) dienen achteraf via de betaallink betaald te worden.

b. Een telefonische of per email gemaakte reservering voor een intakegesprek geldt als bindend. Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleerprocedure. Indien cliënt in een later stadium de intake geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

c. Indien cliënt de kosten voor de Intake en/of de plan van aanpak bespreking onverhoopt niet kan betalen op de dag van de afspraak dan kunnen de sessies toch doorgang vinden mits ondertekening van de factu(u)r(en) en de algemene voorwaarden.

d. De handtekening van de cliënt impliceert instemming met de kosten van de intake en/of de plan van aanpak bespreking en de mogelijkheid tot directe opeising van het verschuldigde factuurbedrag door CCC. Cliënt dient de factuur vervolgens z.s.m. alsnog te voldoen doch uiterlijk op de uiterste betaaldatum.

e. Ondertekening van het behandelplan impliceert dat cliënt heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en daarmee instemt en akkoord gaat met het voorgestelde behandeltraject en de daaruit voortvloeiende financiële verplichting(en).

GECOMBINEERDE ONLINE/OFFLINE TRAJECTEN

Annulering

a. Deze overeenkomst voorziet in de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor online aankopen.

b. Afgezien van deze wettelijke termijn voorziet deze overeenkomst niet in een annuleerprocedure. Indien cliënt in een later stadium het gecombineerde online/offline traject geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

c. Annulering van het gecombineerde online/offline traject is na de 14 dagen bedenktijd niet mogelijk.

Betalingswijze
Cliënt dient het door ons gefactureerde bedrag via de ontvangen betaallink online te betalen.

Levering/levertijd

a. CCC gaat na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, dan wel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.

b. Mocht CCC onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, dan kan CCC alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CCC een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

c. Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van CCC. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.

d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

e. Om tot een optimaal resultaat te komen van het online/offline traject is het van belang om niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook in het actief aanwezig te zijn ten tijde van de online training webinars.

RETRAITES EN SEMINAR WEKEN

Annulering

Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer-procedure. Indien cliënt in een later stadium het retraite of seminar geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

Betalingswijze

Cliënt dient het door ons gefactureerde bedrag via de ontvangen betaallink online te betalen.

Overmacht van de deelnemer

a. In geval van overmacht aan de kant van de cliënt kan, tot maximaal 14 dagen voor de start en alleen in overleg met CCC, in sommige gevallen de deelname geannuleerd worden.

b. in dat geval wordt het lesgeld doorgeschoven naar een volgend soortgelijk programma binnen 12 maanden, of het lesgeld wordt overgedragen aan een ander persoon die hetzelfde programma wil volgen. Dit geldt alleen voor programma’s die door dezelfde trainers worden gegeven.

Afzegging door Claudia’s Care Center

a. Voor sommige programma’s geldt een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald kan het programma kosteloos worden afgezegd en zal het geld worden geretourneerd.

b. Afzeggingen zullen door CCC ruim van tevoren worden doorgegeven, met een minimum van twee weken voor aanvang van de weekprogramma’s.

WORKSHOPS

Annulering

Deze overeenkomst voorziet niet in een annuleer-procedure. Indien cliënt in een later stadium de workshop geen doorgang kan/wil laten vinden of anderszins wil annuleren dan blijft cliënt gehouden aan betaling van het verschuldigde bedrag.

Betalingswijze

Cliënt dient het door ons gefactureerde bedrag via de ontvangen betaallink online te betalen.

Overmacht van de deelnemer

a. In geval van overmacht aan de kant van de cliënt kan, tot maximaal 3 werkdagen voor de start en alleen in overleg met CCC, in sommige gevallen de deelname geannuleerd worden.

b. in dat geval wordt het lesgeld doorgeschoven naar een volgende soortgelijke workshop binnen 3 maanden, of het lesgeld wordt overgedragen aan een ander persoon die dezelfde workshop wil volgen. Dit geldt alleen voor workshops die door dezelfde trainers worden gegeven.

Afzegging door Claudia’s Care Center

a. Voor sommige workshops geldt een minimum aantal deelnemers. Indien deze minimuminschrijving niet wordt gehaald kan de workshop kosteloos worden afgezegd en zal het geld worden geretourneerd.

b. Afzeggingen zullen door CCC ruim van tevoren worden doorgegeven, met een minimum van drie werkdagen voor aanvang van de workshop.

Claudia’s Counselling Center
KVK: 34269133
info@counsellingcenterchanges.nl
www.claudiascarecenter.nl
Kleefkruid 13 1112 PH Diemen
020-7780275
06-83202115

Contact     |     Privacy     |     Disclaimer     |     Cookiebeleid     |     Algemene voorwaarden

Contact     |     Privacy     |     Disclaimer
Cookiebeleid     |     Algemene voorwaarden